תקנון ותנאי שימוש

[עודכן לאחרונה במרץ 2016]

 • כללי

   1. תקנון ותנאי השימוש אלו (“התנאים” או “תנאי שימוש” או “התקנון“) מסדירים את שימושך במערכות הלימודים השונות פרי פיתוחה של קלספר פתרונות דיגיטליים בע”מ (“קלספר“). מערכות אלו זמינות לשימוש, בין היתר, באמצעות אתר “קלספר” בכתובת: www.kalsefer.com  או בכתובת: www.classoos.com או בכל אתר אחר המפותח ע”י קלספר (“האתר“) ובאמצעות אפליקציית קלספר (“האפליקציה“), וכן בכל השירותים המוצעים באמצעות האתר או באפליקציה (“השירותים“).

   2. תוכל לעשות שימוש במערכת הלימודים המתקדמת שפותחה על ידי קלספר באמצעות האתר והאפליקציה, אשר ניתנת להורדה מחנויות האפליקציה הבאות: Apple Appstore, Google Play  ו – Microsoft Windows Store (“חנויות האפליקציות“). האפליקציה מיועדת לשימוש באמצעות מחשבי לוח המבוססים על מערכת הפעלה iOS או Android או Windows 10.

   3. כל שימוש באתר או באפליקציה ובכלל זה בתכנים המוצגים בהם, לרבות התכנים הדיגיטליים, ו/או באחד או יותר מהשירותים כאמור, כפופים לתקנון זה. תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציה והזמנת שירותים ורכישות של תכנים דיגיטלים באמצעותם. תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימושך באתר או באפליקציה, ובשירותים כאמור, בינך (“המשתמש“) לבין קלספר או מי מטעמה.

   4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר או באפליקציה.

   5. כל שימוש באתר או באפליקציה ו/או רכישה של תוכן דיגיטלי דרך האתר באמצעות החנות המקוונת באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

   6. במקרה ואינך מעוניין או מסכים שתנאי השימוש המפרטים בתקנון זה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או באפליקציה או במי מהשירותים הניתנים באמצעותם.

   7. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

   8. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

   9. כתנאי לשימוש באתר או באפליקציה, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר או באפליקציה למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

 • שימוש באתר ובאפליקציה

   1. שימוש בחלקים מהאתר, ובפרט ביצוע רכישות או הורדות של תכנים דיגיטליים מהאתר כאמור, ושימוש באפליקציה, כרוכים ביצרת חשבון משתמש באתר.

   2. במהלך יצירת חשבון המשתמש תתבקש למסור פרטים מסוימים אודותיך, בין היתר, תתבקש לספק כתובת דואר אלקטרוני שלך אשר תהווה בסיס לשם המשתמש שלך, ולבחור סיסמא אישית. בעזרת פרטים אלו תזוהה בכל כניסה לאתר או לאפליקציה לפי העניין. קלספר רשאית לקבוע, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, דרכי זיהוי נוספות על מנת ליצור חשבון משתמש.

   3. הנך אחראי לעדכן את קלספר, או מי מטעמה, בכל שינוי שיחול בפרטיך שניתנו במהלך הליך פתיחת החשבון, ובכלל זה בשינויים בכתובת הדוא”ל שסופקה במהלך תהליך יצירת החשבון. קלספר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר לאתר או לאפליקציה בשל כך שמי מהפרטים שסופקו על ידך בהליך יצירת החשבון אינם מעודכנים.

   4. אתה מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.  אתה האחראי הבלעדי לשמירת סודיות והגנה על שם המשתמש והסיסמא, ואתה מסכים להודיעו באופן מידי לקלספר על כל מקרה בו אתה חושד שנעשתה פריצה לחשבונך.

   5. במקרה של אובדן הסיסמא תוכל ליצור קשר עם פרטי שירות הלקוחות של האתר לפי פרטיו להלן (support@kalsefer.com) או באמצעות כפתור “שכחתי סיסמא” באתר.

   6. בכל הנוגע לאפליקציה, חשבון המשתמש מיועד לשימוש על גבי מכשיר קצה אחד (מחשב, מחשב לוח וכיו”ב), ותוכל לפתוח, לכל היותר, חשבון משתמש אחד עבור כל אחד מהמכשירים לעיל.

   7. חשבון המשתמש הוא אישי, ואין לפתוח חשבון משתמש לאדם אחר, שלא בהסכמתו או בידיעתו. אין לפתוח חשבון משתמש לשימושו של תאגיד כלשהו, שאינו בית ספר.

   8. קלספר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של קלספר.

   9. הנתונים שמסרת במסגרת הליך יצירת חשבון המשתמש יישמרו על ידי של קלספר. שים לב, כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע כאמור, אולם מבלי למוסרו יתכן ולא תוכל ליהנות מהשירות המבוקש המצריך רישום.

   10. מבלי לגרוע מהאמור, מילוי הפרטים במהלך הליך ההרשמה מהווה הסכמה לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע אודותיך שהגיע או יגיע לידיעת קלספר, יוחזק במאגרי המידע של קלספר או מי מטעמה, וקלספר או מי מטעמה תוכל לעשות שימוש במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות של קלספר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, קלספר תהיה רשאית להשתמש במידע למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות של מוצריה, ולמטרת פניה אליך ו/או בדרך של דיוור ישיר בנוגע למוצריה בכל דרך שקלספר תמצא לנכון;  במידה ולא תרצה שקלספר תשמש במידע למטרות כאמור, עליך לפנות ולהודיע על כך לשירות הלקוחות של קלספר.

   11. תקנון זה, אינו מעניק לך, בשום מקרה, כל זכות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים הדיגיטליים.

   12. בנוסף לכל האמור בתקנון זה, הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באפליקציה או באתר ובכל אחד מהשירותים המוצעים במסגרתם, ולא לבצע כל שימוש הפוגע באפליקציה או באתר או באחד מהשירותים כאמור ו/או שימוש המהווה הפרת תנאי מתנאי תקנון זה, ולרבות:

    1. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באפליקציה או באתר ו/או בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש קלספר.

    2. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה או האתר, לרבות התכנים הדיגיטליים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או מהאפליקציה, לרבות התכנים הדיגיטליים.

    3. לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באפליקציה או באתר ו/או על בתי העסק המופיעים באפליקציה או באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או הפצת דואר זבל (ספאם) למשתמשים כאמור.

    4. להציב את האפליקציה, או האתר, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של אפליקציה או אתר אחר או כחלק מאפליקציה אחרת או אתר אחר.

    5. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באפליקציה או באתר, ולרבות לא בזכויות כאמור של קלספר או של בעלי זכויות בתכנים הדיגיטליים.

    6. להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה או האתר, הקוד, התכנים והשירותים המצויים באפליקציה או באתר לרבות התכנים הדיגיטליים, או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של קלספר ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באפליקציה או באתר, לרבות בעלי הזכויות בתכנים הדיגיטליים.  

    7. למסור בהליך יצירת החשבון, או בכל שלב אחר, מידע כוזב.

    8. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על האפליקציה, על האתר, על מידע של המשתמשים באתר או באפליקציה, על החומרה התומכת באתר או באפליקציה, על התכנים של האתר או האפליקציה לרבות התכנים הדיגיטליים;

    9. לעשות שימוש באפליקציה או באתר, או במידע שהגיע לידך הקיים באפליקציה או באתר, בכל דרך שהיא, על מנת לפגוע בפרטיות משתמש אחר, ו/או על מנת להסב נזק כלשהו לאחר.

    10. לפרסם או להעלות לאפליקציה או לאתר תכנים פוגעניים, ובכלל זה, בין היתר, תכנים בעלי אופי גס, בוטה, אלים, גזעני או פרובוקטיבי; תכנים שעשויים לגרום לפגיעה בפרטיות של אחרים בניגוד לאמור בכל דין; תוכן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא; תוכן שסביר שייתפס כתוכן אישי, כל מידע שבצנעת הפרט של אחר או תוכן הגורם להפרת חובת סודיות מול צד שלישי.

    11. למסור את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך במסגרת הליך יצירת החשבון כאמור לשימושו של אחר, למעט אם ניתן לך אישור מפורש בכתב מקלספר לפעול אחרת.

   13. כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ”ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לביטול הרשמתך לאפליקציה או לאתר, להרחקתך לצמיתות משימוש באפליקציה או באתר (לרבות על ידי חסימת כתובת ה-IP שלך), ואף לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעברות מסוג זה. יובהר כי קלספר תהא רשאית לפעול כנגדך בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה באם תפר את אחד מסעיפי מהמשנה של סעיף 2.12 דלעיל.

   14. קלספר רשאית, בכל שלב שהוא, ועל פי שיקול דעת המוחלט, לבטל את חשבונך באתר או באפליקציה, ולמנוע ממך שירות כלשהם מבין השירותים המוצעים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית קלספר לבטל את חשבון המשתמש שלך, או לחסום את גישתך לחשבונך, בכל אחד מהמקרים הבאים:

    1. אם קלספר סבורה שפעלת בניגוד להוראות סעיף 2.12 לרבות כל סעיפי המשנה באחד מהסעיפים כאמור.

    2. אם קלספר סבורה כי הפרת כל תנאי אחר מהתנאים בתקנון זה, במדיניות הפרטיות של קלספר, ו/או בהסכם כלשהו אחר בינך לבין קלספר.

    3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות המבוקש כרוך בתשלום).

    4. אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה לרבות לחנות מחנויות האפליקציה המורשות, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 • תוכן דיגיטלי

   1. במקרה של הורדת ספרי לימוד דיגטליים (“תוכן דיגיטלי“) באמצעות האתר ו/או האפליקציה, החברה מעניקה לך ביחס אליו, רישיון לא מוגבל בזמן, לא בלעדי לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן דיגיטלי כאמור, לשם גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

   2. מבלי לגרוע מהאמור, קלספר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש ו/או להסיר בכל דרך שהיא, ובכל זמן שהוא, את התכנים הדיגיטליים הזמינים באתר באפליקציה, ו/או חנויות האפליקציות.

   3. האפליקציה עושה שימוש במערכת ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management) אשר אינה מאפשרת להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קריאה אלקטרוני אחד לאחר. כמו-כן, מערכת זו אינה מאפשרת קריאה של קבצים שאינם מותאמים למערכת זו; אין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציות אחרות שמגנות על התוכן הדיגיטלי.

   4. תכנים דיגיטליים שנרכשו באתר והועברו על ידך לאפליקציה ניתנים לגיבוי  בחשבון המשתמש שלך באתר קלספר ולהורדה מחדש אל מכשיר הקצה שמשויך אליך, וזאת ללא עלות נוספת. חרף כך, במקרה שבו תימחק האפליקציה ו/או יוחלף מכשיר הקצה ו/או בשל תקלה טכנית כזו או אחרת, ספרי הלימוד הדיגיטליים שיותקנו על גבי האפליקציה בשנית, לא יכילו סימונים שונים (כגון: סימונים, הדגשות והערות ו/או כל מידע אחר שצוין על ידך, ככל שצויין, על גבי התכנים הדיגיטליים) שהוספת במקור על ספרי הלימוד בטרם מחיקת האפליקציה ו/או החלפת מכשיר הקצה ו/או תקלה טכנית כאמור.

 • אמצעי התשלום

   1. תשלום באמצעות כרטיס אשראי

    1. כל רכישה באתר או באפליקציה תעשה באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף, ובתנאי שכרטיס כאמור ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, והכל כפי שיפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. לצערנו לא ניתן לרכוש תוכן באתר ו/או באפליקציה באמצעות בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס וחברת אמריקן אקספרס.

    2. הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ספק אשר ייבחר על ידי קלספר (“ספק הסליקה“) אשר יעמוד בסטנדרטים הנהוגים לצורך ביצוע סליקת אשראי.

    3. תנאים מקדימים להשלמת הרכישה כאמור, הינם: סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

   2. תשלום באמצעות שובר

    1. השימוש בחלק מהשירותים באתר או באפליקציה, יתאפשרו באמצעות שובר. ההוראות והתנאים המתייחסים לתשלום ו/או שימוש באמצעות שובר, עשויות להימצא בתחתית השובר הספציפי, שבו תרצה לעשות שימוש. כל שימוש יהיה כפוף להוראות תקנון זה להלן, הוראות השובר הספציפי או בכל הסכם אחר בין משתמש השובר לבין קלספר.

    2. יובהר, כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השובר ו/או מימושו, וכן בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הוראות השובר הספציפי יגברו הוראות תקנון זה.

    3. במסגרת סעיף 4.2 זה, למונחים הבאים תהא המשמעות הבאה לצידם:

     1. השובר“: שובר שהנפיקה קלספר לשימוש חד פעמי ובעל תקופת מימוש מוגדרת, אשר מקנה למחזיק השובר, בכפוף לתקנון זה ו/או כל הסכם אחר בין קלספר לבין בעל השובר ו/או הנחיות נוספות שיינתנו על ידי קלספר מעת לעת, הנחה ברכישת רישיונות לשימוש בתוכנות שונות של קלספר, לרבות האפליקציה או שימוש בתכנים דיגיטליים, או ברכישת שירותים מסוימים, והכל בכפוף לכך שניתן לממש את השובר במעמד המימוש בגין רישיונות השימוש או השירותים כאמור.

     2. אתר קלספר“: אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.kalsefer.com.

     3. מוצר“: תוכנות השונות של קלספר, לרבות האפליקציה וכן תכנים דיגיטליים לשימוש במסגרת האפליקציה או האתר, אשר בגינן ניתן לעשות שימוש בשובר.

     4. קוד השובר“: קוד טקסטואלי ייחודי המופיע על גבי השובר ואשר יש להזינו באתר קלספר על מנת לממש את השובר.

     5. תקופת המימוש“: התקופה הרשומה על גבי השובר שבה ניתן לעשות שימוש בשובר.

    4. תנאים למימוש השובר

     1. כל שובר ניתן למימוש אך ורק בהתאם למועדים הרשומים על גבי אותו שובר בלבד (“תקופת המימוש“). שובר שלא ינוצל במהלך תקופת המימוש, יפקע ויתבטל, ולא יקנה ללקוח המחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד קלספר. יובהר, כי תקופת המימוש לא תוארך מעבר למועדים הרשומים על גבי אותו שובר.

     2. השובר ניתן למימוש אך ורק על ידי משתמשים, אשר פעלו בהתאם לתנאי תקנון זה, והנחיותיה של קלספר, כפי שיקבעו על ידה מעת לעת ויפורסמו באתר קלספר.

     3. ניתן לממש אך ורק שובר אחד בקשר לכל מוצר או שירות שנרכש על ידי המשתמש. משתמש, אשר מימש שובר במסגרת רכישת מוצר או שירות, לא יהיה זכאי לממש שובר נוסף עבור אותו מוצר או שירות. ההטבה הניתנת באמצעות השובר אינה ניתנת להחלפה או המרה כלשהי.

     4. לצורך מימוש השובר יש להזין את קוד השובר במקום המיועד לכך באתר קלספר או באפליקציה, וזאת בהתאם להוראות המוצגות באתר או באפליקציה. לא ניתן לממש שובר באופן חלקי או לשיעורים.

     5. השובר יקנה לבעליו (ובלבד שהם משתמשי האתר או האפליקציה) את הזכות לקבל הנחה עבור רכישת המוצר בשיעור המצוין על גבי אותו שובר, בכפוף לתנאי תקנון זה ועד למועד הפקיעה. ההנחה תוצג באופן אוטומטי לאחר הזנת קוד שובר תקין ותקף בהתאם להוראות תקנון זה.

     6. לא ניתן לממש את השובר לצורך רכישת מוצרים או שירותים שבמבצע ו/או בהנחה ברכישות קבוצתיות או מיוחדות של מוצרים או שירותים. מובהר, כי לא יינתן כפל הנחות למשתמשים העושים שימוש בשובר.

     7. לא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין השובר.

     8. שובר אשר יאבד, יושחת או ייגנב לא יזכה את בעליו בכל תמורה, זיכוי, פיצוי או זכות להחלפה לשובר חלופי. מובהר, כי שובר פגום ו/או מושחת לא יכובד.

    5. השימוש והמימוש של השובר כפוף לכל תנאי תקנון זה כפי שיעודכנו מעת לעת, בכפוף לכך שהעדכון פורסם באתר קלספר. כל פעולה שתיעשה בקשר עם השובר ו/או מימושו תהווה קבלה והסכמה של תנאי התקנון.

    6. קלספר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה ימנע השימוש ו/או מימוש השובר.

    7. קלספר שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את השימוש ו/או מימוש השובר, מכל סיבה אשר יש בה עפ”י דין לעכב או לבטל את השימוש ו/או המימוש – כולו או חלקו.

    8. לא ניתן לממש את השובר שלא באמצעות אתר קלספר או האפליקציה כמפורט בתנאי שימוש אלו. כמו כן, השובר אינו ניתן להחזר, שינוי או המרה כלשהי.

    9. קלספר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את תנאי השימוש או חלק מהם, וזאת בהודעה אשר תתפרסם באתר קלספר. מובהר, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה ומחזיקי השוברים מוותרים על כל טענה בנוגע לשינוי תנאי השימוש.

    10. בכל שאלה או הבהרה בקשר עם השוברים ו/או מימושם, ניתן לפנות לחברה באמצעות דף “צור קשר” באתר קלספר.

 • מדיניות מחירים

   1. מחירי הספרים הדיגיטליים מוכתבים על ידי ההוצאות לאור וקלספר משמשת כ- re-seller של ההוצאות הנוגעות בדבר. מחיר הספרים הדיגטליים יהיו המחירים כפי שמצוינים באתר ו/או בחנות האפליקציה המאושרת ו/או באפליקציה, לפי העניין, והכל נכון למועד ביצוע הרכישה.

   2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קלספר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים כאמור, וזאת ללא חובה למתן הודעה מראש.

   3. שינוי המחיר לא ישפיע על רכישות שהושלמו ואושרו על ידי קלספר לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

   4. התשלום יבוצעו אך ורק בשקלים חדשים, וכל הסכומים כאמור בסעיף 5.1 לעיל, כוללים מע”מ.

   5. מבלי לגרוע מהאמור, התשלום בגין התכנים הדיגיטליים יבוצע באמצעות חנות הספרים באתר. העלות של כל תוכן דיגיטלי תהיה נקובה לצדו, והתשלום יבוצע בסמוך להורדת התכנים הדיגיטליים בפועל. לאחר רכישת תוכן דיגיטלי כאמור, קלספר תנפיק חשבונית מס כדין עבור כל רכישה.

 • ביטול רכישות ומדינות החזרה

   1. החל מרגע אישור הזמנה על ידי קלספר, ההזמנה אינה ניתנת לשינוי ו/או לביטול, אלא בכפוף לאמור בסעיף זה.

   2. מובהר בזאת, כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר או האפליקציה, אלא אם התברר שהתוכן פגום. במקרה בו תסבור שתוכן דיגיטלי כלשהו שהורד על ידך פגום, קלספר תהיה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והינך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור, וזאת כתנאי להחזרת התוכן הדיגיטלי כאמור.

   3. ביטול רכישות שביצעת בקשר עם האפליקציה, יעשה לפי המדיניות הנהוגה בחנות האפליקציה המורשית בה נעשתה הרכישה.

   4. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, קלספר רשאית לבטל כל עסקה בינך לבין קלספר שנעשתה במסגרת האתר או האפליקציה, ולמנוע כל רכישה שנעשתה במסגרת האתר או האפליקציה, וזאת אם קל ספר סבורה שהתרחש אחד או יותר מהמקרים הבאים:

    1. מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

    2. במקרה של הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות הפרה צפויה.

    3. אי תשלום ו/או  אי קבלת אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.

    4. אם קלספר תידרש לכך בהתאם למדיניות והסכמיה עם הנהלות חנויות האפליקציה המורשות, הוצאות ספרים כלשהי, ו/או כל ספק אחר שקלספר נקשרת עימו בקשר לאספקת המוצרים או השירותים לפי תקנון זה.

    5. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר קלספר או באפליקציה, וכן תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציה המורשות.

    6. נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

    7. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

    8. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

    9. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

    10. במקרה שהרוכש פעל בניגוד לתנאי מתנאי תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן הדיגיטלי ו/או כל תוכן אחר הכלול באתר או באפליקציה.

    11. קלספר מצאה לנכון לפרסם הודעה על ביטול, בין באמצעות אתר קלספר או באמצעות הדועה שתשלח לרוכש באמצעות דוא”ל של הרוכש אשר נמסר לקלספר, ובכפוף לכך שביטול כאמור נעשה בטרם סגירת המכירה.

   5. בכל מקרה של ביטול לפי סעיף 6.4 לעיל, תציג קלספר ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה ו/או הוראות הדין.

   6. במקרה שבוטלה רכישה שביצעת על ידי קלספר בנסיבות המתוארות בסעיף 6.4 לעיל, או אז אתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קלספר ו/או מי מטעמה, וזאת בכפוף לכך שקלספר פעלה לפי סעיף 6.5 לעיל.

 • קניין רוחני

   1. קלספר הינה בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים הכלולים באפליקציה ובאתר, לרבות העיצוב של האתר או האפליקציה, מבנה האתר או האפליקציה, סימן מסחר המופיע באתר או באפליקציה, קוד השימוש של האתר או האפליקציה, טקסטים שונים המופיעים באתר או באפליקציה, וכן קבצים ויישומים שונים המופיעים באתר או באפליקציה, אך למעט תכנים שסופקו או הועלו לאתר או לאפליקציה על ידי המשתמשים (כגון ציונים, ביקורות, תמונות, קבצי סאונד, סרטי וודאו, וכו’), ולמעט הגרסה במקור של התכנים, כדוגמת ספרי לימוד וחוברות,  שסופקו לקלספר על ידי הוצאות הספרים.

   2. מבלי לגרוע מהאמור, שמה של קלספר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של קלספר ובפרט סימן המסחר: “קלספר”, ולרבות כל לוגו או עיצוב של שמות אלו המופיעים באפליקציה או באתר, הינם קניינה הבלעדי של קלספר. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה של קלספר בכתב ומראש.

   3. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציה ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 7 זה, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי תקנון זה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, למעט אם התקבלה הסכמתה המפורשת של קלספר בכתב ומראש.

 • אחריות ושיפוי

   1. השימוש באתר ו/או באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

   2. האתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר או לאפליקציה אחרת המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קלספר בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך ו/או לתכנית לימוד כלשהי.

   3. קלספר לא תישא באחריות ו/או תהא ערב לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או בתכנים המוצגים באפליקציה או באתר לרבות התכנים הדיגיטליים, ולרבות פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת, וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו באפליקציה או באתר על ידי נותני שירותים כלשהם. בכלל כך, קלספר לא תישא באחריות לכל נזק, תביעה או טענה כנגדה שעניינן בקישורי עומק שמופיעים באתר, או באפליקציה, ככל שיופיעו כאלה.

   4. קלספר לא תהא אחראית בשום מקרה, ולא תישא בהוצאות ו/או בנזקים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למכשיר קצה כלשהו בשל כל שימוש, או ניסיון שימוש (לרבות הורדה, התקנה, והסרת האפליקציה) באפליקציה או באתר באמצעות מכשיר הקצה, או בשל הורדה או שימוש בכל צורה שהיא, בתוכן כלשהו, לרבות התכנים הדיגיטליים, אשר הורדו מהאפליקציה או מהאתר.

   5. הינך מודע ומסכים לכך כי קלספר אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או באפליקציה, מרכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידי קלספר. קלספר איננה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם של התכנים הדיגיטליים והתאמתם לצרכייך.

   6. קלספר אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר בדיגיטלי, המועברים אלינו מהוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם.

   7. ייתכן שחלק מהתכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר או באפליקציה כוללים תיאורים ו/או תקצירים לגבי תוכנם. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיותך, וקלספר אינה מתחייבת, שהתיאורים ו/או התקצירים המוצגים בו מדויקים או שלמים, וקלספר לא תישא בכל אחריות בנוגע לטענה שלך או של אחר בעניין.

   8. מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציה, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות, קלספר אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קלספר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קלספר או אצל מי מספקיה.

   9. בהקשר זה, קלספר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציה, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

   10. הנה מודע לכך שיופיעו מודעות פרסומיות על גבי האתר או האפליקציה שמקורן בספקי תוכן שאינם קלספר. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר או באפליקציה, לרבות פרטי המידע והזכויות, היא על או של המפרסמים בלבד. לקלספר או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע למודעות הפרסומיות או כל תוכן פרסומי אחר או למהימנותו. יודגש, כי המידע במודעות פרסומיות אלו או כל תוכן פרסומי או מסחרי באתר או באפליקציה, כשלעצמו, אינו מהווה כל עידוד או המלצה מקל ספר לרכוש מוצרים או שירותים המוצעים למכירה במודעות פרסומיות או בתוכן הפרסומי כאמור. קלספר לא תישא בכל אחריות בקשר למודעות פרסומיות או כל תוכן פרסומי שיופיע באתר או באפליקציה.  

   11. הנך מתחייב לשפות את קלספר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה המפירה אחד או יותר מתנאי תקנון זה, למעט אם ניתנה לך הרשאה בכתב מקלספר לביצוע הפעולה כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב בזאת לשפות את קלספר, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מינהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את קלספר לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה, גם אם באופן עקיף, מהפרת תנאי אחד או יותר מתנאי תקנון זה על ידך או אחר מטעמך.

 • שירות לקוחות

   1. בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות באתר או באפליקציה,  או נושאים העולים מתקנון זה, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של קלספר, באמצעות דף צור קשר באתר קלספר או באמצעות כתובת המייל: support@kalsefer.com או באמצעות פרטים אחרים שמצוינים באתר קלספר ויעודכנו מעת לעת.

 • דין ושיפוט

   1. הדין החל על תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסכסוך יתברר בבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד.

   2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך, כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה שלא בוטלו ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית כאמור. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע”ג 2013.

 • שונות

  1. קלספר תהיה רשאית לסגור את האפליקציה ו/או את האתר ולשנותם, בכל צורה שהיא, מעת לעת, לרבות שינוי של זמינות השירותים הניתנים באתר או באפליקציה, מבנה האתר ו/או האפליקציה, המראה שלהם ועיצובם, מחיקת תכנים הניתנים בהם לרבות התכנים הדיגיטליים, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך, או לכל צד שלישי שהוא, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קלספר בקשר לכך וקלספר לא תישא בכל אחריות לנזק שיגרם לך ו/או לצד שלישי בשל שינויים, השעייתם או ביטולם של השירותים או התכנים המופיעים באפליקציה או באתר או בכל עניין אחר הקשור לאמור בסעיף זה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור, הינך מודע לכך שלשינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. אתה מוותר מראש על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, קיימת או עתידית, כלפי קלספר שעניינה בביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלו.

  3. תנאי תקנון זה חלים על השימוש באפליקציה, באתר ו/או בשירותים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב לוח או מכשיר קצה אחר.

  4. קלספר שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש, ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם על אתר, אלא אם צוין אחרת באתר קלספר או באפליקציה. לפיכך, קלספר ממליצה לך לעיין בתקנון זה מעת לעת, ובכל מקרה האחריות להתעדכן בשינויים שיחולו, ככל שיחולו, בתקנון זה מוטלת עליך ועליך בלבד.

  5. קלספר רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק מהן, ולרבות זכויותיה באפליקציה, באתר או בתכנים הדיגיטליים.